WYPRZEDAŻ 15x1L Płyn do dezynfekcji powierzchni - Extra+Antywirus

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Dostępny

  • Historia ceny
    Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 75,00 zł brutto
  • karton
  • Cena netto: 110,19 zł 119,00 zł

WYPRZEDAŻ 15X1L

Gotowy do użycia płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo.

Gotowy do użycia płyn, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi w miejscach prywatnych, publicznych oraz w placówkach medycznych. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo.

Roztwór zawierający 70% alkohol etylowy, anionowy środek powierzchniowo czynny , kwas octowy, barwnik oraz kompozycję zapachową Składniki szkodliwe 50,0 – 70,0 % alkohol etylowy ;

nr indeksowy 603-002-00-5, nr CAS 64-17-5 , nr WE 200-578-6 , nr rejestracji : 01-2119457610-43-XXXX Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008: Eye Irrit.2 H319 działa drażniąco na oczy, Flam. Liq.2, H225 wysoce łatwo palna ciecz i pary.