Płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni 4U 5000ml - Extra + Antywirus

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Dostępny

  • Historia ceny
  • szt.
  • Cena netto: 100,93 zł 109,00 zł

Gotowy do użycia płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo.

Gotowy do użycia płyn, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi w miejscach prywatnych, publicznych oraz w placówkach medycznych. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo.

Roztwór zawierający 70%alkohol etylowy, anionowy środek powierzchniowo czynny , kwas octowy, barwnik oraz kompozycję zapachową Składniki szkodliwe 50,0 – 70,0 % alkohol etylowy ; nr indeksowy 603-002-00-5, nr CAS 64-17-5 , nr WE 200-578-6 , nr rejestracji : 01-2119457610-43-XXXX Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008: Eye Irrit.2 H319 działa drażniąco na oczy, Flam. Liq.2, H225 wysoce łatwo palna ciecz i pary.